Privacyverklaring Stichting RijnmondNet

Stichting RijnmondNet hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring staat hoe Stichting RijnmondNet omgaat met de persoonsgegevens. Stichting RijnmondNet respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 februari 2020.

Direct naar

rijnmondnet-beeldmerkje-wit

Wilt u meer informatie over de privacy-voorwaarden van Stichting RijnmondNet? Neem dan contact met ons op.

Op wie is deze transparantieverklaring van toepassing?

Deze verklaring geldt voor al onze huidige (en voormalige) klanten en leveranciers, personen of bedrijven die we benaderen of die geïnteresseerd zijn in onze producten/diensten. Gegevens verwerkingen verricht door Stichting RijnmondNet voor klanten haar patiënten of cliënten zijn op transparante wijze vastgelegd in overeenkomsten met betreffende organisaties en zijn niet onderdeel van deze verklaring.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Deze gegevens gebruiken wij om contact op te kunnen nemen met mensen die via onze website bij ons terecht zijn gekomen en voor het versturen van nieuwsbrieven wanneer iemand zich hiervoor heeft aangemeld.
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar de e-mailadressen op onze contactpagina. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de regio. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor bij voorbaat afmelden door een mail te sturen naar info@rijnmondnet.nl.

 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Advertenties

Onze website vertoont geen advertenties.

 

Cookies

In het kader van privacy maakt RijnmondNet geen gebruik van cookies.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk verstrekt aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.
  • Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw vraag af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien uw gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

U kunt uw schriftelijke verzoeken of vragen met betrekking tot privacy sturen aan:
Stichting RijnmondNet
Ter attentie van Functionaris Gegevensbescherming
Fascinatio Boulevard 276 (ZorgHub)
3065 WB Rotterdam
Telefoon: 088-282 00 15
Website: www.rijnmondnet.nl

Bij het vermoeden van een veiligheidsincident of zelfs datalek, adviseren wij u contact op te nemen met de Functionaris gegevensbescherming via:
Het invullen van het volgende formulier.
Onze functionaris gegevens bescherming neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.