Gericht de continuïteit van elektronische zorgcommunicatie te garanderen

In de zorg is een goede digitale uitwisseling van medische gegevens tussen alle betrokken partijen (instellingen, professionals, patiënten) een voorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. Deze goede, digitale gegevensuitwisseling vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie teneinde deze uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.

Hierbij bestaat in de regio de behoefte aan een partij die hier het voortouw in neemt. Daarom is in 1996 namens betrokken partijen in de regio Rijnmond de Stichting RijnmondNet in het leven geroepen. Vanuit deze visie is de missie van RijnmondNet als volgt te verwoorden:

“RijnmondNet is dé regionale samenwerkingsorganisatie die de uitwisseling van medische gegevens faciliteert voor en door de zorg.”

Om deze missie te realiseren heeft RijnmondNet in de regio een aantal functies. Deze functies geven richting aan alle werkzaamheden van RijnmondNet:

1. RijnmondNet is een netwerkplatform;
2. RijnmondNet is faciliterend in de ketensamenwerking;
3. RijnmondNet definieert, in opdracht van en/of in samenwerking met, programma’s en projecten;
4. RijnmondNet levert, in opdracht van opdrachtgevers, diensten.

Stichting RijnmondNet biedt veilige, betrouwbare diensten en ondersteuning op het gebied van transmurale gegevensuitwisseling aan. Zo is het zorgnetwerk van RijnmondNet gekwalificeerd als Goed beheerd ZorgNetwerk (GZN). Tevens bezit RijnmondNet het ISO 27001 certificaat.

Bestuur

Het huidige bestuur heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter: de heer Ir. D.M. Schraven (Lid Raad van Bestuur Erasmus MC)
Lid: de heer drs. S. Dekker (Lid Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis) namens SRZ (ziekenhuizen)
Lid: de heer dr. J.J. Hoogeterp (Apotheker, directeur Pharmaknowledge) namens apothekersvereniging Rijnmond
Lid: de heer drs. D.M.K.H. Oei (Huisarts) namens eerstelijns coalitie huisartsen
Lid: de heer drs. J. Bos (Voorzitter Raad van Bestuur Star SHL)
Lid: de heer drs. P. W. Ploegsma (Lid Raad van Bestuur Aafje) namens Conforte

 


Medewerkers

Maarten Wittop Koning

Directeur

m.wittopkoning@rijnmondnet.nl

Jan-Dennis de Graaff

Projectleider

j.degraaff@rijnmondnet.nl

Els Kooij

Controlling

e.kooij@rijnmondnet.nl

Anouk van der Lee

Administratie

a.vanrijswijk@rijnmondnet.nl

Tjeerd Canrinus

Functionaris Gegevensbescherming

t.canrinus@rijnmondnet.nl

Mariska Adegeest

Projectleider LSP

m.adegeest@rijnmondnet.nl

Natasja van der Winden

Applicatiebeheerder Point

n.vanderwinden@rijnmondnet.nl

Nele Caluwaerts

Kwaliteitsmedewerker

n.caluwaerts@rijnmondnet.nl

Sandy Vermeij

Projectleider

s.vermeij@rijnmondnet.nl

Kimberley van Zon

Secretaresse

k.vanzon@rijnmondnet.nl

Vanessa Nijweide

Projectleider

v.nijweide@rijnmondnet.nl

Werken bij RijnmondNet

Momenteel staan er geen vacatures open.

Klacht

Een formele klacht kan ingediend worden via info@rijnmondnet.nl of via een aangetekende brief naar het kantoor van St. RijnmondNet.

Ontvangst van de klacht

  • De klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris.
  • Klachtenfunctionaris verzendt binnen een week na ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst aan de klager en licht deze in over de verdere procedure.
  • De klachtenfunctionaris stelt degene op wie de klacht betrekking heeft binnen een week na ontvangst van de klacht op de hoogte van de ontvangst van de klacht en geeft informatie over het verdere verloop van de procedure.

Ontvankelijkheid van klacht

Binnen veertien dagen ontvangt de aanklager bericht of de klacht ontvankelijk is verklaard.
Een klacht is niet ontvankelijk indien:

  • de klacht wordt ingediend door medewerkers van de instelling of derden die niet (rechtstreeks) betrokken zijn bij de klant;
  • de klacht geen betrekking heeft op de instelling of voor de instelling werkzame personen;
  • de klacht anoniem is ingediend;
  • een gelijke klacht van de klant nog bij de klachtenfunctionaris in behandeling is;
  • de klacht al eerder in behandeling is geweest en er hebben zich geen nieuwe feiten voorgedaan.

Bemiddeling

De klachtenfunctionaris kan bemiddeling tussen klager en beklaagde bevorderen teneinde een oplossing of regeling van de klacht te realiseren. Een poging tot bemiddeling vindt alleen met instemming van de klager en aangeklaagde plaats.

Uitspraak

De klachtenfunctionaris streeft om binnen een maand uitspraak te doen. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt deze verlengd. De klager en aanklager worden hiervan op de hoogte gehouden.

Volledige klachtenprocedure kunt u hier lezen


Participanten