Projectondersteuning

Projecten die RijnmondNet uitvoert, zelfstandig en/of in opdracht van partners, dienen het algemeen belang in de gezondheidszorg. De stichting begeleidt en ondersteunt verscheidene projecten vanuit haar expertise op het gebied van zorg(innovatie). De afgelopen jaren heeft Stichting RijnmondNet diverse projecten uitgevoerd, zoals ReAAL en LSP.

Het ReAAL project was een driejarig implementatieproject binnen het EU-programma ICT-PSP. Overall doel van het project was aantonen dat open platforms een marktdoorbraak in het domein van Ambient Assisted Living konden helpen bereiken. Het LSP-project heeft als doel gehad het vergroten van de LSP-aansluitingen in de regio alsmede het aantal patiënt toestemmingen.

De projectmanagementmethodiek die gehanteerd wordt, is gestoeld op Prince2, Scrum en Lean Management. Vanuit de centrale rol, stelt RijnmondNet zich op als bruggenbouwer voor de verschillende instellingen in een project.

Naast de ondersteuning van projecten, biedt RijnmondNet ook de dienst ‘’projectleiding” aan. De projectleiding is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van een project. De werkwijze is pragmatisch; zoeken naar werkbare oplossing voor echte problemen. Zo wordt de infrastructuur stap voor stap opgebouwd, projectinitiatieven worden vergeleken met eerdere opgeloste vraagstukken en indien nodig worden stakeholders betrokken om tot een succesvol project te komen.

RijnmondNet heeft momenteel uiteenlopende zorginnovatieprojecten in haar portefeuille:

Beeld- en documenten landschap:

Doel is veilige transmurale gegevensoverdracht voor beelden en verslagen.
Gerealiseerde aansluiting XDS (dec 2018)

  • YSL publicatie naar EMC
  • Amphia publicatie via RSO UpZuid
  • Rijndam publicatie naar EMC en EMC publicatie naar Rijndam
  • ASZ publicatie naar EMC

 

FAW (Fonds achterstandswijken Rotterdam):

Het FAW heeft RijnmondNet opdracht gegeven om een project op te starten ter implementatie van een oplossing voor beveiligde communicatie tussen alle regionale zorgverleners onderling (met name huisartsen en specialisten) en het onderzoeken en eventueel realiseren van een oplossing voor veilige communicatie tussen zorgverleners en patiënten. Het uitgangpunt van deze beveiligede communicatie is Zorgmail met de module Secure email.

Centrale regioviewer:

De centrale regioviewer is een enorme kans; de gepubliceerde gegevens kunnen inzichtelijk gemaakt worden aan niet-IHE- compliant instellingen, middels een UZI-pas te benaderen. Hierbij kan gedacht worden aan VVT-instellingen, Fysio, GGZ, huisartsen en kraamzorg. De RSS heeft zich financieel gecommitteerd aan deze viewer, en zal daarom ook deze kosten jaarlijks op zich nemen.

RSS in de regio:

In Rotterdam werken ziekenhuizen, verpleeghuizen, het revalidatiecentrum, de thuiszorg en het eerstelijnsnetwerk CVA Rotterdam samen om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Samen zorgen zij ervoor dat patiënten met een beroerte de juiste zorg, door de juiste hulpverlener, op het juiste moment en op de juiste plaats krijgen. Gezamenlijk vormen deze instellingen de Rotterdam Stroke Service: een samenwerkingsverband van zorgaanbieders met als doel het bieden van de best mogelijke zorg voor mensen met een beroerte. RijnmondNet heeft een samenwerkingsverband met de RSS, met als doel om de CVA-gegevens in de regio digitaal inzichtelijk te maken v