header_Organisatie

RijnmondNet staat voor het in de regio initiëren, faciliteren en exploiteren van zorgcommunicatiefaciliteiten. De strategie is er hierbij op gericht de continuïteit van elektronische zorgcommunicatie te garanderen. Om deze doelstelling te kunnen behalen heeft RijnmondNet met haar participanten gezamenlijk kaders vastgesteld in zowel bestuurlijke zin, ICT-inhoudelijk als zorg-inhoudelijk. Het betekent dat participanten zich inspannen te bewerkstelligen dat zij en hun organisaties overeenkomstig handelen. Deelnemers aan de zorgcommunicatie zijn autonoom waar het de eigen ICT-infrastructuur betreft, waarbij RijnmondNet deze als gegeven aanvaardt en respecteert. Wel worden voor de zorgcommunicatie de onderling afgesproken wens-architectuur gehanteerd, zodat deze ongehinderd voortgang kan hebben. RijnmondNet zal eveneens volgens deze kaders opereren, zowel bij het initiëren van zorgcommunicatie, het faciliteren van participanten en bij de exploitatie van haar diensten en producten. RijnmondNet heeft een coördinerende functie bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe toepassingen.

Met deze doelstelling als basis realiseert RijnmondNet een hoge kwaliteit van dienstverlening met een effectieve en toekomstbestendige bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke kosten voor de participanten.

RijnmondNet bestaat uit een klein (expertise)bureau voor de controle op en de ondersteuning van de dienstverlening. Voor de dienstverlening maakt RijnmondNet zoveel mogelijk gebruik van producten van derden, waarbij gericht wordt op een goede prijs/prestatieverhouding. Mede door de operationele omvang van de zorgcommunicatie is deze verhouding vergelijkenderwijs optimaal. Daarbij zorgt RijnmondNet ervoor voldoende expertise in huis te hebben om te bewerkstelligen dat de leveranciers de gecontracteerde kwaliteit ook daadwerkelijk leveren en de bedrijfsvoering ongestoord kan verlopen.

RijnmondNet beschikt over de juiste mogelijkheden om relevante zorgtoepassingen te kunnen initiëren en realiseren en innovaties te kunnen faciliteren.

Stichting RijnmondNet is medio jaren negentig opgericht en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijke partner voor zorginstellingen in de regio Rijnmond. RijnmondNet is een Anbi-erkende stichting.

Samenwerking in de branche

Zorgcommunicatie kan alleen goed tot stand komen als onderling de noodzakelijke en toereikende afspraken zijn gemaakt. Tegelijkertijd is een voortdurende afstemming nodig ten aanzien van prioriteiten, te realiseren toepassingen, continuïteit, etc. Omdat het patiëntgegevens betreft is het ook noodzakelijk aan bepaalde wettelijke kaders te voldoen. Ten behoeve van dit alles zijn de nodige overleggremia ingesteld. Met name dient geldt dit voor het ICT-managersoverleg en het overleg van de security-officers. Partijen hebben soms ook zelf overlegvormen voor zorgcommunicatie ingesteld, waarvoor RijnmondNet al dan niet (bijv. als waarnemer) in particiteert.

Nictiz gekwalificeerd

Stichting RijnmondNet is al sinds 2007 door Nictiz gekwalificeerd als Zorg Service Provider (ZSP). Het Nictiz-keurmerk staat garant voor een organisatie die een beveiligde verbinding aanbiedt aan zorgverleners en die voldoet aan de eisen voor aansluiting op het landelijk schakelpunt van de overheid.

Bestuur

De Stichting RijnmondNet heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: de heer drs. W. Geerlings (arts/ internist)
  • Penningmeester: de heer drs. M.N.M. Scholten (Lid Raad van Bestuur Laurens)
  • Secretaris: de heer drs. D.W. Voetelink (Lid Raad van Bestuur Erasmus MC)
  • Lid: de heer drs. A.J. van der Born (huisarts, medisch directeur CHPR)
  • Lid: de heer dr. J.J. Hoogeterp (apotheker, directeur Pharmaknowledge)
  • Lid: de heer drs. D.M.K.H. Oei (huisarts)
  • Lid: de heer ir. Jules de Vet (Raad van Bestuur Star-MDC)
  • Lid: de heer M. Verveer (Raad van Bestuur Spijkenisse Medisch Centrum)

 

Medewerkers

Het team van Stichting RijnmondNet bestaat uit: