Stichting RijnmondNet is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor genieten Stichting RijnmondNet en haar donateurs belastingvoordelen.

 

De belastingdienst verplicht ons als ANBI om de volgende gegevens op onze website te plaatsten:

Naam van de organisatie: Stichting RijnmondNet

Fiscaal nummer: 805661219

Contactgegevens: Rivium Westlaan 13, 2909 LD Capelle aan de IJssel

Statutaire doelstelling:

  1. De Stichting RijnmondNet heeft ten doel het verhogen van de kwaliteit van zorg door het initiëren, faciliteren en stimuleren van de informatie-uitwisseling in de zorgketen. Zodra sprake is van elektronische transmurale informatie-uitwisseling werpt RijnmondNet zich op als preferente partner. Uitgangspunt daarbij is dat RijnmondNet een zelfstandige organisatie is, maar ook van en voor partners die van de digitale informatie-uitwisseling gebruik (willen) maken.
  2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het faciliteren van de informatie-uitwisseling tussen instellingen, beroepsbeoefenaren en overige actoren, door middel van het beschikbaar stellen van de geëigende infrastructuur, en de ondersteuning daarvan, en het entameren van gebruiksgerichte toepassingsprojecten. RijnmondNet hanteert daarvoor een kaderstelling en baseert zich daarbij op de landelijke standaarden.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan: klik hier voor het beleidsplan 2014

Bestuur: zie hier

Beloningsbeleid: Het beloningsbeleid van Stichting RijnmondNet is gebaseerd op een goede balans tussen de mogelijkheden voor het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers en een beloning passend bij de financiële mogelijkheden van de stichting. De beloning van de directeur valt onder de zogenaamde Balkenendenorm. De directeur wordt aangesteld en beoordeeld door het bestuur.

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding, met uitzondering van de voorzitter. De voorzitter ontvangt een vergoeding die in overeenstemming is met de zwaarte van de functie en past bij de maatschappelijke positie van de stichting. De bezoldiging van de voorzitter wordt door het bestuur vastgesteld.

Financiële verantwoording: Jaarrekening 2013